L’escola

LA NOSTRA ESCOLA

L’escola  imparteix el primer cicle d’educació infantil, de caràcter no obligatori, adreçat a nens i nenes d’edats compreses entre els quatre mesos i els tres anys. L’escolarització dels infants d’aquestes edats compleix una funció educativa clau durant els primers anys de vida, ja que aporta elements d’aprenentatge per al desenvolupament personal.

La tasca educativa de La Baldufa està en mans d’un equip de professionals qualificats que, amb la participació de les famílies dels infants, treballen perquè cada nen i cada nena desenvolupi plenament les seves capacitats, oferint-los els ajuts i els reptes que necessiten per aprendre i desenvolupar-se d’una manera harmònica. Alhora, les escoles acompleixen una important funció social que ajuda a conciliar la vida familiar i la vida laboral.

Perquè ells són el més important

Us oferim tot l’esforç i experiència del nostre personal especialitzat, perquè en un ambient adequat i agradable, els vostres fills gaudeixin de l’amistat i companyia d’altres infants i mitjançant actituds lúdiques, arribar a la fita que tots desitgem que és el millor desenvolupament, educació i preparació dels vostres fills.

Els nostres objectius

– Assolir el desenvolupament integral de l’infant
– Facilitar la integració al mon que l’envolta
– Crear al voltant del nen un medi ric, que afavoreixi el desenvolupament sistemàtic d’actituds i activitats
– Afavorir l’expressió de la seva originalitat

Deu punts configuren l’escola LA BALDUFA:

1 – un espai educatiu
2 – tots els infants
3 – aprendre junts a viure
4 – educació compartida
5 – estabilitat i regularitat
6 – relacionar-se per créixer
7 – el fer quotidià
8 – dimensions a l’abast
9 – entorn acollidor
10 – un diàleg d’arrelament i obertura

Un espai educatiu. A l’escola i als nous serveis els infants menors de 3 anys s’eduquen. Desenvolupen harmònicament les seves capacitats físiques, intelectuals, afectives, socials, ètiques i estètiques.

Tots els infants. Tots i cada un dels infants són atesos en la seva diversitat en un clima de valoració i de respecte, de comprensió de les diferències ja siguin de pensament, de creença de llengua, de raça, de sexe o de capacitat.

Apendre, junts, a viure. La llar d’infants LA BALDUFA, ofereix atenció individual i vida col.lectiva de manera equilibrada. Respectem cada infant, la seva història, el seu bagatge individual i al mateix temps proporcionem la dimensió social de viure amb els altres, d’una convivència entre iguals.

Educació compartida. Família, escola i nous serveis col.laboren estretament en la formació dels infants. Pares, mestres i altres professionals, coneixedors del infants, estableixen una relació d’intercanvi d’experiencies, criteris i opinions concretes sobre l’educació personal dels petits.

Estabilitat i regularitat. L’estabilitat, font de seguretat per a infants i adults, és el teló de fons de la vida al centre educatiu. Una vida dinàmica i regular, que s’acomoda al progrés evolutiu i d’aprenentatge de cada infant. Un ritme ordenat i flexible que s’adequa a cada realitat concreta, a cada situació.

Relacionar-se per créixer. Les relacions personals de qualitat constitueixen l’eix principal en l’educació de la primera infancia. Relacions entre l’infant i l’adult, relació directa i permanent entre el personal i cada família. Relació interna entre els components de l’equip del centre. Relacions que els infants estableixen entre ells, grans i petits, que es coneixen, s’interessen els uns pels altres i es respecten mútuament.

El fer quotidià. EL fer quotidià dels infants al centre es recolza sobre dos pilars: el joc, activitat infantil per excel.lència i les situacions de vida diària: higiene, menjar, descans, entrada i sortida, etc.

Activitats de descoberta, d’experimentació, de manipulació i de construcció, de moviment, de pensament i d’imaginació, de comunicació i convivència amb els llenguatges: plàstic, musical i corporal. Activitats a través de les quals els infants aprenen a conèixer-se ells mateixos, a conèixer el món que ens envolta i a relacionar-se amb les persones i els objectes en situacions diverses. Activitats individuals o col.lectives, espontànies o suggerides per l’adult, en alternança i equilibri, garantia per als infants d’esdevenir protagonistes del propi progrés.

Dimensions a l’abast.Les dimensions dels serveis d’educació infantil son adequades a les capacitats de relació dels infants amb les persones i amb les coses: el número de nens a cada grup, la quantitat d’adults, els espais, l’equipament, la decoració. Totes les proporcions són pensades per als qui en fan ús per tal de facilitar-los un clima acollidor i personalitzat.

Entorn acollidor.Una atmósfera càlida i alegre, un entorn físic segur i acollidor. La distribució i l’organització de l’espai interior i a l’aire lliure estan pensades per facilitar una vida de qualitat. Un espai per a cada funció, un espai per a tothom.

Una estructuració del temps que facilita el funcionament de la vida en comú i alhora garanteix el respecte al ritme individual, ordenat, tranquil, lliure i dinàmic.

Escoles i serveis creen i difonen un nou model d’educació dels més petits. Contribueixen a la configuració d’una CULTURA DE L’INFANT, que té en compte el valor inestimable de la Infància capaç, competent i feliç

FUNCIONAMENT DEL CENTRE

Com ens organitzem a La Baldufa:

La composició dels grups del nostre centre, segueix la normativa fixada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat.

Els nens i les nenes estan agrupats per any de naixement

De 3 mesos a 14 mesos……………..8 nens 
De 15 mesos a 24 mesos……………18 nens
De 2 a 3 anys……………………….18 nens

Personal de l’escola:

Som 6 mestres. Tenim una cuinera i una feinera que, a més de la tasca concreta, com a membres de l’equip de l’escola comparteixen certes tasques d’ordre pedagògic com són l’ajuda en els moments dels àpats, festes populars…

Tenim una directora que vetlla pel contacte entre l’equip educatiu i els pares, i en general pel funcionament i manteniment del centre. Pertany al cos docent i per tant en moments puntuals pot assumir un grup de nens.

Comptem amb la col·laboració d’una psicòloga i un pediatre, amb els quals planifiquem i complementem la nostra tasca educativa.

Els descans:

Considerem que tots els nens d’aquesta edat han de fer la migdiada, ja que els és necessari per el bon desenvolupament reposar entre les activitats del matí i les de la tarda. En el grup de nadons es respecte el ritme de dormides a què estan acostumats.

Quina roba ha de portar:

El vestit s’ha d’adaptar a la temperatura ambiental, ha de permetre que el nen es mogui amb llibertat i ha de ser fàcil de posar i treure. Tot això facilita el moment del canvi per part de la mestra. També ajuda a l’autonomia del nen en l’aprenentatge dels hàbits de vestir-se i desvestir-se i del control d’esfínters. Recomanem els xandalls a l’hivern i pantalons amb gomes i samarreta al bon temps.

És imprescindible que tota la roba vagi marcada amb nom i cognoms.
Les jaquetes, anoracs, bates i tovalloles han de dur una beta per poder-les penjar.

Alimentació:

EL menjar el fem a l’escola i els menús són confeccionats per la cuinera, prèvia aprovació de la resta de l’equip i la supervisió del pediatre.

Hi ha dos menús, segons l’edat dels nens. Són menús casolans, variats i equilibrats, tenint en compte les seves necessitats.

Quan es donin situacions en què els nens hagin de fer règim per possibles diarrees o intoleràncies, s’haurà de comunicar a la mestra a primera hora.

Els horaris dels àpats són:

esmorzar…sempre que arribin abans de 2/4 de 9
dinar…..a les 12:15h
berenar…..a les 16:00h

La salut

Tant pel seu benestar físic com pel contagi que pot produir als companys, no acceptem que els nens amb febre o malalties infeccioses assisteixin a l’escola. En casos contradictoris, hauríeu de portar justificant del vostre pediatre.
Us trucarem al telèfon d’urgències si el vostre fill es posa malalt durant l’estada a l’escola.

En cas d’haver-li de donar medicació, haureu de signar l’autorització a l’agenda escolar.

Funcionament intern

El funcionament intern del centre es basa en el treball en equip, cosa que implica que tot el personal, cadascú des del seu lloc, vetlla tant per l’aspecte pedagògic com per l’organització i el manteniment de l’escola.

L’economia

Som una escola privada sense cap tipus de subvenció, sense concert i el nostre finançament és única i exclusivament per part dels pares.